Kríza v podnikaní

Môže sa to stať každému podnikateľovi. Jeho biznis sa zrúti do záhuby a prestane byť schopní platiť svoje dlhy. Avšak veritelia si postupne budú robiť nárok na svoje peniaze. Vymáhanie pohľadávok by nemalo zaskočiť žiadneho podnikateľa. V prípade ak sa dostane do tejto nepríjemnej situácie má možnosť zvážiť či sa pokúsi o reštrukturalizáciu a aspoň čiastočné vylepšenie svojej situácie bez toho, aby nemusel vyhlásiť osobný bankrot. Reštrukturalizácia je proces, ktorý sa deje na základe schválenia správcom konkurznej podstaty. Jeho súčasťou je aj posúdenie finančného aktuálneho stavu konkrétneho podnikateľa, t. j. zistenie prípadne aj popretie pohľadávok dlžníka. Dlžník prihlási všetky svoje pohľadávky do reštrukturalizácie. Tie následne preskúma správca – porovná ich s účtovnou a ostatnou dokumentáciou dlžníka. Ak počas tohto preverovania správca zistí, že niektorá z prihlásených pohľadávok je z hľadiska právneho dôvodu, alebo výšky, zabezpečenia, vymáhateľnosti, prípadne poradia zabezpečovacieho práva sporná, túto pohľadávku poprie. Pohľadávky sa popierajú do 30 dní po lehote na prihlásenie pohľadávok. Robí sa to tak, že sa v zozname pohľadávok uvedie popretie a tiež aj dôvod popretia. Ak sa v príslušnej lehote daná pohľadávka nepreukáže ako sporná, bude zaradená a považovaná za zistenú. Treba však dať pozor aj na to, že aj v prípade ak je pohľadávka popretá len do určitej výšky, aj vtedy sa považuje za zistenú.