Elektronická registračná pokladňa – používanie a požiadavky

Čo je elektronická registračná pokladňa?

  1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok
  2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou

Používanie pokladne na predajnom mieste

  1. Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach.
  2. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné.
  3. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona alebo nebola uvedená do prevádzky.

Požiadavky na elektronickú registračnú pokladnicu

Možno používať len elektronickú registračnú pokladnicu:

  1. pre ktorú daňový úrad pridelil daňový kód elektronickej registračnej pokladnice
  2. ktorá je označená plombou
  3. na ktorú boli akreditovanou osobou vystavené doklady deklarujúce splnenie technických požiadaviek v procese posudzovania zhody ustanovených osobitným predpisom